| et |      
Avalehekülg Tasub teada Rukkilille fondi statuut

Rukkilille fondi statuut

Toetuse saajateks on abivajajad, kelle elukoht on Eesti Vabariik ja kes omavad kehtivat represseeritu tunnistust, mis on välja antud „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” alusel.

Toetusi makstakse ning tehakse eraldisi teenusteks rahaliste vahendite piisavuse korral.
Toetusi eraldatakse hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks üks kord aastas.

Toetuse maksmise juhud:
abivahendite ostmiseks,
ühekordseks toetuseks,
elamispinna kütteks,
retseptiravimite ostukulude kompenseerimiseks,
sõidupiletite hüvitamine kodu ja raviasutuste vahel.

Toetuse saamiseks peab taotleja esitama avalduse Murtud Rukkilille Ühingule, milles põhjendab toetuse saamise vajadust ning lisab sissetulekuid ja kulusid tõendavad dokumendid.

Toetuse taotleja avalduse vaatab 30 päeva jooksul läbi represseeritute keskuse nõustamispunkt ja esitab taotluse kohta ettepaneku ühingu juhatusele vastuvõtmiseks.
Toetuse andmisel ja suuruse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, vanust ja võimet toime tulla.

Toetuse määramise või määramisest keeldumise korralduse koopia edastatakse taotlejale 5 päeva jooksul pärast vastuvõtmist.

Määratud taotlus kantakse taotleja, teenuse osutaja või abivajaja pangakontole.
Tulenevalt avaliku teabe seaduse (AvTs) § 35 lg 1 p 14 on teave toetuse taotlemise kohta ühingusiseseks kasutamiseks mõeldud teave, mille edastamine kolmandatele isikutele on keelatud tulenevalt AvTs § 38 lg 3.

Hea tahte avaldusena saab teha annetuse Murtud Rukkilille Ühingu Rukkilille fondi arvele EE172200221045511854 (selgitusse rukkilill)

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee