Kaitseministeerium ja SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond sõlmisid riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu

Posted by: ere uibo - Posted on:

Tutvu lepingu sisuga siin:

Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping

1. Lepingupooled

Kaitseministeerium, registrikood 90005389, asukohaga Sakala 1, Tallinn 15094, kaitseväeteenistuse osakonna juhataja Anu Rannaveski, kes tegutseb volituse alusel, ja SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond, registrikood 90009105, asukohaga Rävala 8, Tallinn , juhatuse liikme Peep Varju isikus (edaspidi Toetuse saaja), kes tegutseb põhikirja alusel, edaspidi nimetatud ka eraldi Lepingupool ja koos Lepingupooled, sõlmisid heas usus käesoleva lepingu, edaspidi nimetatud Leping alljärgnevas:

2. Lepingu dokumendid

2.1 Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest, kui need vormistatakse Lepingu kehtivuse jooksul.

3. Lepingu objekt

3.1 Lepingu objektiks on Toetuse andmine Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 ja § 4 nimetatud isikute taastusravi rahaliseks toetamiseks ning sellega seotud administratiivkulude tasumiseks.

3.1.1 Punktis 3.1 nimetatud sihtgruppidele väljamakstava toetuse summa isiku kohta on kõigile taotlejatele võrdne.

3.1.2 Toetuse summa isiku kohta on kuni 150 eurot.

3.1.3 Konkureerivate avalduste puhul tuleb eelistada toetuste maksmist isikutele, kes 2020. aastal toetust ei saanud.

3.1.4 Eraldatavast toetusest kuulub 90 000 eurot väljamakstavateks toetusteks, mis jaguneb vastavalt taotluste arvule, ning 6000 eurot administratiivkuludeks.

3.1.5 Taotlejate vähesuse korral tagastab Toetuse saaja väljamakstavateks toetusteks mõeldud summa ülejäägi.

3.2 Toetuse sihtotstarbeliseks kasutamiseks loetakse Toetuse kasutamist punktis 3.1 nimetatud tegevuste kulude katmisel.

3.3 Tegevuste tulemuslikkuse hindamise kriteeriumiks on Toetuse kasutamise eesmärgipärasus vastavalt lepingu punktile 3.1.

3.4 Lepingu objektiks olevad tegevused teostatakse 31. detsembriks 2021. aastaks.

3.5 Toetuse summa on 96 000 (üheksakümmend kuus tuhat) eurot.

4. Toetuse saaja on kohustatud:

4.1 Kasutama Toetust sihtotstarbeliselt, säästlikult ja mõistlikult.

4.2 Kandma Lepingu objektiga seonduvad kulud, mis ületavad punktis 3.5 toodud summa.

4.3 Esitama Kaitseministeeriumile punktis 3.1 toodud tegevuste rahastuse kasutamise kohta aruande hiljemalt 20. jaanuariks 2022. aastaks lepingule lisatud aruandevormil.

4.4 Kandma Lepingu kehtivusperioodil sihipäraselt kasutamata jäänud Toetuse Kaitseministeeriumi poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt 30. jaanuariks 2022. aastaks.

4.5 Lubama Kaitseministeeriumil ja Rahandusministeeriumil kontrollida aruandluse õigsust, Toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja Toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust ning muude Lepingutingimuste täitmist.

4.6 Punktis 4.5 nimetatud kontrolli teostamise võimaldamiseks esitama Kaitseministeeriumi nõudmisel lepingute koopiad ning informatsiooni, andmeid ja dokumentatsiooni, mis on seotud Toetuse kasutamisega. Andmed, informatsioon ja dokumentatsioon tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul Kaitseministeeriumi nõude esitamisest.

4.7 Pidama riigieelarvest Toetusena saadud raha kohta eraldi kuluarvestust järgnevalt:

4.7.1 Märkima Toetusega seotud kuludokumentidele kulu eesmärk ehk seotus projektiga, projekt või alamprojekt (eelarves toodud detailsusega) ja rahastaja;

4.7.2 Kajastama Toetusega seotud kulud raamatupidamises eraldi nii rahastajate kui projektide lõikes;

4.7.3 Lähtuma raamatupidamise üldisel korraldamisel Eesti raamatupidamise heast tavast ning kirjeldama detailselt projektipõhise raamatupidamise korraldust ning dokumendikäivet raamatupidamise sise-eeskirjas.

4.8 Kooskõlastama Kaitseministeeriumiga eelarve muudatused, kui muudatus võrreldes Lepingu punktis 3.1 toodud positsioonide vahel on rohkem kui 20%. Kui muudatus ületab 20% saadud toetuse summast või juhul, kui muutub oluliselt projekti eesmärk, kirjeldus, oodatav tulemus või ajakava, tuleb muudatus vormistada Lepingu lisana.

4.9 Võimaldama Kaitseministeeriumil tutvuda Lepingu objektiga kohapeal.

4.10 Viitama Kaitseministeeriumile kui koostööpartnerile Toetusega seotud tegevuste kajastamisel meedias.

5. Kaitseministeerium on kohustatud:

5.1 Kandma Toetuse 96 000 (üheksakümmend kuus tuhat) eurot Toetuse saaja arveldusarvele EE581010220054250016 hiljemalt 10 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

5.2 Avalikustama sõlmitud Lepingu kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 Kaitseministeeriumi veebilehel 5 tööpäeva jooksul Lepingu sõlmimisest arvates.

  • Avalikustama punktis 4.3 nimetatud aruande kooskõlas avaliku teabe seadusega

Kaitseministeeriumi veebilehel 5 tööpäeva jooksul aruande saabumisest arvates.

6. Vastutus Lepingu rikkumise eest

6.1 Toetuse saaja vastutab Toetuse säästliku, sihtotstarbelise ja avalikes huvides kasutamise eest.

6.2 Kui Toetuse saaja rikub käesoleva lepingu tingimusi (s.h. kasutab Toetust ebasihipäraselt, ei esita nõutavaid andmeid, informatsiooni või dokumentatsiooni või esitab eksitavaid andmeid, informatsiooni või dokumentatsiooni), on Kaitseministeeriumil õigus nõuda leppetrahvi tasumist 10% ulatuses punktis 3.5 nimetatud Toetusest iga rikkumise juhu eest eraldi või nõuda Toetuse tagastamist.

6.3 Mittesihipäraselt kasutatud Toetus tuleb tagastada ja leppetrahv kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul nõude esitamisest.

6.4 Kui Toetuse saaja rikub Lepingu tingimust/tingimusi ning ei kõrvalda Lepingu rikkumist Kaitseministeeriumi poolt antud tähtaja jooksul, on Kaitseministeeriumil õigus Leping üles öelda ja/või nõuda mittesihtotstarbeliselt kasutatud ja/või Lepingu ülesütlemise hetkeks kasutamata Toetuse tagastamist. Lepingu ülesütlemine ei välista leppetrahvi kohaldamist.

7. Lepingu muutmine

7.1 Lepingut võib muuta Lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana, mis on Lepingu lahutamatu osa.

7.2 Lepingu muutmiseks teeb Lepingut muuta sooviv pool teisele poolele kirjaliku ettepaneku.

8. Lepingu jõustumine, lõpetamine ja lõppemine

8.1 Leping jõustub allakirjutamisest.

8.2 Lepingu lõpetamine on võimalik Lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel.

8.3 Leping lõpeb Lepingujärgsete kohustuste nõuetekohase täitmisega või Lepingu punktis 6.4 toodud alustel.

9. Vääramatu jõud

9.1 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Lepingupool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Lepingupool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kumbki Lepingupool ei vastuta Lepingujärgsete kohustuste mittetäitmise eest vääramatu jõu tõttu, st tingimuste tõttu, mis on Lepingupoolte mõistliku kontrolli alt väljas.

9.2 Lepingupool peab teist Lepingupoolt punktis 9.1 nimetatud asjaolude saabumisest ja lõppemisest koheselt informeerima.

9.3 Kui vääramatu jõud kestab rohkem kui 3 kuud, on mõlemal Lepingupoolel õigus Lepingust taganeda teisele poolele kirjaliku taganemisavalduse tegemisega. Kummagi Lepingupoole Lepingust taganemise korral tagastab Toetuse saaja sihipäraselt kasutamata jäänud Toetuse Kaitseministeeriumi poolt näidatud arveldusarvele Kaitseministeeriumi poolt antud tähtaja jooksul.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

11. Lõppsätted

11.1 Kaitseministeeriumi kontaktisik Lepingu ja selle täitmisega seotud küsimustes on Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna nõunik Andres Siplane, tel 717 0152, e-post: andres.siplane@kaitseministeerium.ee.

11.2 Toetuse saaja kontaktisik Lepingu ja selle täitmisega seotud küsimustes on SA Eesti Represseeritute Abistamise Fondi juhatuse liige Peep Varju, tel 53310115, e-mail peep.varju@eraf.ee

11.3 Leping loetakse sõlmituks, kui selle on allkirjastanud mõlema Lepingupoole esindajad. Leping jõustub selle sõlmimise päevast.

11.4 Lepingupooled saavad Lepingust võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplari.

12. Lepingupoolte andmed

Kaitseministeerium                                                  SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond

Sakala 1, Tallinn 15094                                              Rävala 8, Tallinn 15094

Reg. nr 70004502                                                       Reg. nr 90009105      

Tel. 717 0012                                                              Tel. 53310115

arvelduskonto: EE891010220034796011                  arvelduskonto: EE581010220054250016

(Rahandusministeerium,                    

viitenumber 2800048972)

(allkirjastatud digitaalselt)                                         (allkirjastatud digitaalselt)

____________________________                            ____________________________

Anu Rannaveski                                                         Peep Varju

osakonnajuhataja                                                        Juhatuse liige

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga