Kaitseministeeriumi täiendava tervisetoetuse kasutamine

Kaitseministeeriumi (KM) käskkirjaga SA ERAF-le üle kantud täiendava tervisetoetuse raha kasutamine on lepingus päris täpselt fikseeritud. Fond saab sellest lähtuda ja ka oma põhikirjast, toetades organisatsioonide kaudu oma liikmeid (p. 5.3). Siin ei saa vabalt tegutseda ega laiendada täiendavat toetust kõigile represseeritutele. Aga käskkirja eesmärk on laiendada vähemalt poolteisekordselt täiendava tervise toetuse saajate arvu. Kuigi meile ei antud üle eelmiste aastate ravisaanute nimekirju, me saime teada, et keskmiselt oli patsiente Seli Tervisekeskuses umbes 400 inimest aastas. Täites KM lepingu tingimusi tuleb kehtestada kõigile võrdne ühekordne tervise taastamise toetus 150 eurot aastas ja nii saame abistada 600 inimest.

SA ERAF põhikiri määrab, et toetuste maksmine soodustatud isikutele, see tähendab meie organisatsioonidele toimub nõukogu poolt kehtestatud korras. Fondi kolm asutajaliiget, kes kõik on esindatud nõukogus peaksid ühiselt välja töötama ja kinnitama täiendava tervise taastamise toetamise korra. Peaks olema taotluse näidis nagu on meil vorm 5 tegevustoetuste taotlemiseks ühingutele. Tingimata tuleks fikseerida represseeritud isiku tunnistuse number ja tema elukoht. Arvestades toetuse saajate suurt arvu, tuleb otsustamine jätta kohalikele ühingutele. Need ühingud tunnevad kõige paremini oma inimeste vajadusi ning ka oma piirkonnas pakutava raviteenuse võimalusi. Sõlmitud lepingu eesmärk ongi võimaldada raviteenust paljudes kohtades Eestis.

Kolme meie fondi asutaja kui juhtorganisatsiooni ülesandeks jääb ühingutelt laekuva dokumentatsiooni vormistamine ja aruandlus fondi juhatusele. Juhatus teeb üldaruande lepingu täitmisest ja esitab nõukogule ning seejärel Kaitseministeeriumile. Ühingutele määratava toetuse suuruse võiks arvestada lähtuvalt senisest tegevustoetuste jaotusest. Otsuses võiks näiteks fikseerida toetust saavate isikute arvu ühingus ja korrutades inimeste arvu summaga 150 eurot saame üldsumma sellele ühingule. Tuleb meeles pidada, et Kaitseministeeriumi lepingust lähtuvalt makstakse toetus välja pärast teenuse saamist ja vastavate dokumentide (arvete) esitamisel.

SA ERAF juhatuse liige

Peep Varju

Toetuse jaotuskava 2021. aastal:

Eesti Memento Liit 270 isikut
Eesti Vabadusvõitlejate Liit 100 isikut
Eesti Endiste Poliitvangide Liit 60 isikut
Murtud Rukkilille Ühing 50 isikut
Eesti Natsismiohvrite Uhing 25 isikut
Eesti Tšernobõli Ühing 25 isikut
Eesti Endiste Metsavendade Liit 20 isikut

Reservi jääb 50 ühikut
Sihtasutuse ERAF juhatus