Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2003. a korralduse nr 376 „Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2021 nr 35

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel teha Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2003. a korralduses nr 376 „Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks“ järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 2 järgmiselt:
2.Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ja komisjoni liikmeteks: Eesti Endiste Metsavendade Liidu esindaja
EESTI ENDISTE POLIITVANGIDE LIIDU esindaja
EESTI MEMENTO LIIDU esimees
Eesti Natsismiohvrite Ühingu esindaja
Eesti Tšernobõli Ühingu esindaja
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja
Murtud Rukkilille Ühingu esindaja
Rahandusministeeriumi esindaja
Sotsiaalministeeriumi esindaja.“;

2) täiendada punkti 3 alapunktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„4) arutada komisjonile esitatud avaldusi ja ettepanekuid;
5) teha ettepanekuid represseeritute ühingutele tegevustoetuse eraldamiseks riigieelarvest.“.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär